Discurs de Joan Baldoví en el Debat d'Investidura

dijous, 24 de desembre de 2009

Si volem, podem.

El Bloc d'Almàssera ens hem adreçat a l'alcaldia, presentant un document per Registre d'entrada, per preguntar-li sobre una serie de lagunes tècnique o de gestió que repercuteixen, cada vegada més, en la ciutadania. En concret preguntàvem:

1 - Que ens informe per què no disposa l'Ajuntament d'Almàssera d'una Oficina de Promoció Lingüística com molts altres municipis valencians d'igual o semblant nombre d'habitants?


2 - Hi ha intenció d'adherir-se al protocol adés esmentat i posicionar la nostra administració local entre aquelles capdavanteres que primer disposaran d'una ferramenta fonamental, per al seu personal administratiu i tècnic, que redundaria en un millorament de la qualitat del servei als veïns i veïnes d'Almàssera?

3 - Què té previst l'Equip de Govern Local per facilitar les tasques del personal de l'Ajuntament i que, al mateix temps, permeta al ciutadà almasserí rebre tot document emés des d'esta administració en la llengua dels valencians i valencianes, sense sofrir una minva de qualitat lingüística (ni sintàctica, ni ortogràfica, ...)?

A més a més, el Bloc en la seua linea propositiva i de fer política en positiu, li adjuntava una serie de propostes d'actuació que li recolzariem gustósament, com són:

- Si de cas, tindre un servei municipal lingüístic, com en la majoria de pobles valencians. Això permetria donar un servei de qualitat a la ciutadania quan l'Administració pública se'ns adreça a tots i totes.- Canviar la retolació del col•legi públic, senyals de trànsit, etc. adequant-les a l'estàndard lingüístic.


- Organitzar cursos per a l'examen de la Junta Qualificadora per al nivell superior. Ara per ara es fa per als primers nivells.


- Fer ús normalitzat del valencià a les publicacions editades o subvencionades per l'Ajuntament. El llibre de festes de 2009 és una bona praxis.La Conselleria d'Educació hi ha anunciat, pels mitjans de comunicació en dates recents, que fomentarà la creació de noves Oficines de Promoció del valencià en poblacions de més de 5000 habitants. De més a més, també recentment el Consell, mitjançant esta mateixa Conselleria, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i cinquanta tres Ajuntaments valencians han signat un protocol per posar en marxa una plataforma comú de traducció per a textos administratius, a més de contribuir a la promoció del valencià i de dinamitzar l'ús institucional de la llengua. Per això el poble d'Almàssera necessita incorporar estes iniciatives de la Generalitat en l'administració local. Així ho veiem i així ho diem.

Perquè si som un poble valencianoparlant


Els ciutadans i ciutadanes d'Almàssera recordaran que al mes de Juny de 2009 eixia a la llum l'última edició del periòdic informatiu del nostre poble “Almàssera Al Dia”.
També recordaran que este escrit no coneixia el valencià : l'escrit estava completament redactat en castellà.

Bé, l'Ajuntament d'Almàssera ens ha presentat recentment un nou periòdic informatiu, de titularitat privada, -Almàssera "60 Días"-, en el qual, lingüísticament parlant, es continua amb la tònica anterior.

Em pregunte com pot ser que un poble valencianoparlant com és Almàssera, pertanyent a la comarca de l'Horta Nord, desconega la seua llengua mare en este (i més) escrits oficials del nostre poble.

L'Alcaldessa ens ha comentat que la política de l'Ajuntament d'Almàssera és de promoure l'ús del valencià en totes les seues instàncies. Si esta declaració és certa, perquè no comencen a treballar-la?

Salutacions i bones festes.J-F.N.M.

dimecres, 23 de desembre de 2009

Per la transparència en la gestió política de l'administració local

Tot seguit us informem de la resposta que ha adreçat l'alcaldessa al col•lectiu del Bloc d'Almàssera amb data de dos de desembre (tot i que no porta registre d'eixida de l'Ajuntament). La senyora Roig d'esta manera addueix al setze escrits que des del mes d'abril l'hem presentat (nosaltres sí per registre d'entrada de l'Ajuntament, per què les formes cal guardar-les en democràcia). Siga com fora, i com l'extensió del document fa poc atractiu la seua lectura els hi presentarem en diferents entrades, respectant en tot cas la literalitat dels enunciats. Recordarem, doncs, allò que nosaltres li preguntàvem i quina resposta ens ha donat. Per no cansar al lector hem optat per fer una entrada per cadascun d'aquest fets. Vosaltres mateixa podreu jutjar.
Amb tot hem d'agrair a la senyora alcaldessa que finalment ens haja contestat, per ser este un signe de normalitat democràtica. Tot i així, com voreu tot seguit, moltes vegades a nosaltres ens interessava dades objectives, i per elles preguntàvem, i hem trobat però respostes genèriques i poc documentades. Esperem que este acte de transparència política no siga l'últim i, fins i tot, s'aprofundisca i s'amplie.

Sobre l'ús (el no ús) del valencià a "Almàssera al Dia"
Preguntàvem, el 2 d'abril de 2009

Segons la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, i la Llei 4/1998, de 23 de novembre, els Administracions Públiques tenen l'obligació de vetllar, protegir i promoure l'ús social de la llengua dels valencians, fent-la servir en la seua quotidianitat en els escrits i mitjans de comunicació facen servir amb els ciutadans i ciutadanes.

Segons s'observa de la lectura de la publicació "Almàssera al Dia", que edita l'Ajuntament d'Almàssera, tota ella és editada en castellà, llevat d'alguna anecdòtica paraula.

SOL•LICITA el Bloc d’Almàssera:

Que ens faça saber si l'Ajuntament d'Almàssera que vosté presideix, té intenció de normalitzar l'ús del valencià en esta publicació municipal?;L'alcaldessa ens respon, el 2 de desembre de 2009

"La publicació en valencià a l'Almàssera al Dia" dels articles no existeix, perquè està tota en castellà [Això és un fet irrefutable i, podríem afegir, d'una sinceritat que ens esgarrifa], però com li comentava en altre escrit de contestació [Ja varem donar compte d'ell en el seu moment], la política d'este ajuntament és de promoure l'ús del valencià en totes les seues instàncies [És una forma molt curiosa de fer-ho], a la vida administrativa i la vida política, sent l'equip de govern especialment cuidadós a l'hora de presentar propostes, de fer-les en valencià i de viure oralment en valencià."

Sobre les ajudes que l'Ajuntament ha de tramitar en el marc del Pla Especial de Rehabilitació d'Edificis i Vivendes
Preguntàvem, el 2 d'abril de 2009

L'Ordre de 10 de març de 2009, la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge (DOCV núm. 5974 de 13 març), per la qual es convocaven les bases reguladores d'ajuda en el marc del Pla Especial de Rehabilitació d'Edificis i Vivendes. En ella es descriu les formes d'ajuda per a la rehabilitació d'elements comuns en edificis de vivendes.

El Bloc d’Almàssera sol•licita que ens faça saber si l'Ajuntament d'Almàssera que vosté presideix, tramitarà alguna sol•licitud d'ajuda a la Conselleria adés citada?; quantes sol•licituds de comunitats de veïns a rebut la corporació?; què actuacions ha realitzat l'Ajuntament per informar als veïns d'esta possibilitat?L'alcaldessa ens respon, el 2 de desembre de 2009

No hem rebut cap contestació. Hem de suposar que l'Ajuntament no ha rebut cap sol•licitud dels veïns per a què la tramitara a la corresponent Conselleria? Algun veí s'ha assabentat d'estes ajudes de la Generalitat per a la rehabilitació d'elements comuns de blocs de vivendes? Ha sigut informat pel seu Ajuntament?

Sobre les obligacions dels Ajuntaments per la Llei Reguladora de l'Activitat Urbanística

Preguntàvem, el 2 d'abril de 2009

Segons la Llei Reguladora de l'Activitat Urbanística, que va ser introduïda en la Llei d'Acompanyament dels pressupostos de 2003, i el Decret de 2004, així com la Llei Rubanística Valenciana de 2005, els Ajuntaments han de declarar cada any els solars que composen el patrimoni públic del sol, acumulat vers les cessions, les expropiacions i les permutes. El Bloc d’Almàssera sol•licita informació sobre les següents qüestions.

Volem saber si l'Ajuntament d'Almassera que vosté presideix, ha complit amb l'obligació legal de declarar el patrimoni municipal de sol en el registre autonòmic corresponent a l'exercici 2008; en quina data ho ha fet?L'alcaldessa ens respon, el 2 de desembre de 2009

No hem rebut cap contestació. Hem d'entendre que l'Ajuntament d'Almàssera, que és el de tots els veïns i veïnes, ha complit amb esta obligació legal o no?

Sobre la població immigrant al nostre poble i les polítiques d'integració


Preguntàvem, el 2 d'abril de 2009

Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), amb data d'1 de gener de 2008, la població immigrant al municipi d'Almàssera era un 4,6% de la població. Amb una distribució de 23 persona provenien de la Unió Europea, que cabria considerar-los a efectes laborals com nacionals; 38 de la resta d'Europa, 45 de l'Àsia, 39 de l'Àfrica i 178 de l'Amèrica.

El Bloc d’Almàssera sol•licita que ens faça saber si l'Ajuntament d'Almàssera que vosté presideix, està realitzant o té previst realitzar alguna actuació concreta per facilitar la integració en la nostra comunitat? Si és així volem saber què actuacions són estes. Què objectius persegueixen, amb quins recursos compta, quina partida del pressupost econòmic municipal recolza estes actuacions, quins efectes està tenint i que mena d'avaluació realitza?L'alcaldessa ens respon, el 2 de desembre de 2009

"La població immigrant d'Almàssera ha de ser integrada amb normalitat per això la política d'este equip de govern és de normalitat, de no crear "establiments estancs" per a immigrants. Des del departament de Serveis Socials s'atenen totes les persones necessitades, siguen o no immigrants. La partida de serveis socials és la major de totes les àrees de regidories de l'Ajuntament i té 100.000 euros pressupostats, com saben pel pressupost municipal [Cal recordar que la informació dels Pressupostos Municipals dels exercicis 2007, 2008 i 2009 no hem pogut accedir-li i cal recordar que no són "penjats" a la web de l'Ajuntament. Si algú ciutadà o grup disposara d'ells i ens ho fera arribar l'ho agrairíem], també es demanen subvencions d'atenció al menor, a la família i, últimament d'atenció específica a l'immigrant, que encara no està contestada per la Conselleria de Benestat Social."

Sobre la destinació dels 1.410.479 euros del Decret-Llei 1/2009, de 20 de febrer de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació

Preguntàvem, el 2 d'abril de 2009

Segons el Decrei -Llei 1/2009, de 20 de febrer, i l'Ordre 26 de febrer de 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació (DOCV 24 i 27 de febrer respectivament) al municipi d'Almàssera le corresponen 1.410.479 euros.

El Bloc d’Almàssera sol•licita que ens faça saber si l'Ajuntament d'Almàssera que vosté presideix, què projectes té previstos presentar o ha presentat davant l'òrgan competent per justificar este possible ingrés? En què Ple de la Corporació s'ha aprovat o es té previst aprovar estos projectes? On aniran destinats estos diners i en quins terminis d'execució es tenen previstos?L'alcaldessa ens respon, el 2 de desembre de 2009

"Li comunique els projectes que componen el Fons Estatal d'Inversió Local: l'asfaltat dels carrers i voreres, les pistes esportives del sector nord, la reforma de l'Ajuntament en el departament d'urbanisme i l'adequació del sector nord, per la ubicació de les aules prefabricades"[Això ja ho sabíem pel desaparegut "Almàssera al Dia". Preguntàvem per allò que no informaven]

Sobre l'atur a Almàssera i la disponibilitat d'un servei d'AutoServef al poble


Preguntàvem, el 5 d'abril de 2009

L'increment de l'atur tant al conjunt de València com en l'àmbit local del municipi d'Almàssera fa comprometre a les Administracions Públiques en accions i programes específics dins dels seus camps competencials. Són molts els Ajuntamnets valencians que desitgen, i així han fet la corresponent sol•licitud a la Generalitat, que se'ls instal•le a la seua localitat un centre d'AutoServef. El ben cert és que este programa s'ha convertit en un servei desitjat vers l'augment de l'atur. Per això, sol•licitem informació sobre diverses qüestions que tot seguit exposem.

Voldríem saber què tràmits ha desenrotllat l'Alcaldia que vosté presideix, o alguna de les regidories de la Corporació, per assegurar-se un d'estos centres al municipi d'Almàssera? Està dins dels plans de l'Alcaldia disposar d'un servei que permeta gestionar tràmits burocràtics de desocupació, als veïns que es troben en esta situació, sense haver de desplaçar-se a Meliana o a València ciutat?L'alcaldessa ens respon, el 2 de desembre de 2009

"No s'ha demanat el servei d'AutoServef. [Es pot saber el perquè ni tan sols s'ha demanat este servei que facilitaria l'activitat burocràtica dels desocupats, a més de ser un complement a l'activitat ja desenrotllada per l'ADL. Cal recordar que este servei ha sigut sol•licitat per la major part dels municipis valencians.] Ja disposem d'un Agent de Desenvolupament Local, i formen part de l'entitat comarcal "Pactem Nord" que està dins del món laboral i participa amb els veïns en la recerca d'un lloc de treball"

Sobre les polítiques municipal contra l'aturPreguntàvem, el 15 d'abril de 2009

Si fa no fa mig miler de ciutadans a Almàssera són afectades i afectats per l'atur. Això té un efecte sobre l'economia familiar i sobre el desenvolupament de la vida laboral d'estes veïnes i veïns. Dins de les competències que cada Administració Pública li pertoca, estes han de vetllar pel desenvolupament integral, pel benestar global i per la qualitat de vida de les ciutadanes i dels ciutadans, a qui es deuen. La legislació europea, la carta magna espanyola, la legislació valenciana amb el seu Estatut d'autonomia al capdavant, obliguen en aquest sentit a les autoritats públiques.

Mesures directes que milloren l'economia familiar de les aturades i aturats, els del Bloc pensem han de ser un objectiu prioritari de l'Ajuntament d'Almàssera.

SOL•LICITUD:

Voldríem saber què accions o programes ha desenrotllat l'Alcaldia que vosté presideix, o té previstos posar en funcionament en un breu termini de temps, que milloren l'economia familiar de les veïnes i veïns que són sense feina?L'alcaldessa ens respon, el 2 de desembre de 2009

"L'eliminació de l'atur o de la seua disminució és un objectiu de qualsevol govern, l'Ajuntament d'Almàssera, però, no ha fet polítiques directes amb aquest sentit [La veritat és que les Corporacions Locals no tenen competències sobre aquesta matèria i, per tant, no podem reclamar-els-hi polítiques directes sobre elles.], sinó indirectes: com no pujar els impostos de forma desmesurada, agilització en devolucions d'ingressos indeguts, congelació de preus de bono-metro per als nostres majors, preus molt assequibles per a cursos promoguts per l'Ajuntament i orientats al benestar social, augment de les beques socials per a menjadors escolars, augment pressupostari en beques material escolar i en beques de val-guarderia. Totes estes mesures fan disminuir la despesa de les famílies i es este sentit estem ajudant-les."[Hem d'aplaudir totes estes actuacions, tot i que per desgràcia no podem valorar el volum pressupostari que suposa per no tindre accés als Pressupostos Municipals dels exercicis 2007, 2008 i 2009. Siga com siga estes accions són al nostre parer positives i les recolzem. Nosaltres també les duríem a terme si governarem. Com també desenvoluparíem un Pla Estratègic Integral contra la desocupació i el desenvolupament local sostenible que inclouria, entre altres actuacions: un Pacte Local per l'Ocupació amb la participació de tots els agents local socioeconòmics, unes polítiques articulades de recolzament a la xicoteta i mitjana empresa, sobretot al comerç tradicional i a les pimes que aposten per I+D+i, o establiment d'un ens públic conjunt amb Tavernes Blanques i Bonrepòs i Mirambell amb la finalitat de l'estudi i presentació d'un projecte d'Escola Taller i de Taller per l'Ocupació que proporcionara formació de qualitat i treball remunerat als joves d'estes tres localitats. Polítiques indirectes sí, però alguna cosa més també.]

Sobre una declaració institucional davant la Directiva 2007/23/CE


Preguntàvem, el 28 d'abril de 2009

Donada la Directiva 2007/23/CE pel debatuda al Parlament Europeu el 29 de novembre de 2006 i aprovada amb 572 vots a favor.

Sol•licitem, que el Plé de l'Ajuntament aprove una declaració posicionant-se davant esta directiva.


L'alcaldessa ens respon, el 2 de desembre de 2009

"L'Ajuntament d'Almàssera va votar a favor sobre una moció de l'ús de la polvora, per tal d'adequar la directiva europea al dret espanyol [Que estrany, pensàvem que era al revés] i demanar una excepcionalitat per la Comunitat Valenciana, per la seua idiosincràsia i per la defensa d'una tradició molt arrelada i molt nostra" [Molt bé. Quan el Ple de l'Ajuntament, recollint o no la nostra suggerència, va aprovar esta moció, nosaltres la varem recolzar. Cal recordar també, però, que demanàrem la publicació íntegra i la seua màxima difusió entre tots els veïns i veïnes. Un altra vegada serà.]

Sobre el recolzament del Bloc a les Inspeccions Tècniques als ciclomotors, demanem dades de resultats


Preguntàvem, el 28 d'abril de 2009

Hem de donar el nostre suport a la campanya municipal per fomentar les Inspeccions Tècniques per a Ciclomotors a Almàssera. Considerem que és una iniciativa en positiu que posa recursos adients al veïnat i lluita contra la pol•lució mediambiental tant de l'aire com de sorolls.

Sol•licitem:

Té l'Equip de Govern Municipal en compte coordinar esta iniciativa que recolzem amb un control exhaustiu dels ciclomotors per part de la Polícia Local? Quantes multes o advertiments s'han realitzat per este cos policial, des de l'inici de la campanya d'ITV als ciclomotors, en raó a les emissions de gasos i pol•lució per soroll?L'alcaldessa ens respon, el 2 de desembre de 2009

"La campanya municipal per fomentar les inspeccions tècniques de ciclomotors està coordinada amb la policia local i la gran quantitat de vehicles domiciliats a Almàssera han passat la revisió, una part molt menuda han sigut multats en inspeccions oculars posteriors." [Es preguntaven per dades numèriques, en valors absoluts o relatius. Tan difícil resulta?]

Sobre actuacions realitzades i previstes davant els actes de vandalismePreguntàvem, el 28 d'abril de 2009

Som on som. Almàssera, si fa no fa, amb set mil habitants. No deuria ser difícil la governabilitat del municipi, però els temps que corren, amb el quals tots anem atrafegats, no pareix que hi haja temps per al bé comú, per a pensar en la col•lectivitat, per sentir-nos part d'un projecte de poble. Per això, els valencianistes del BLOC sabem de les dificultats que suposa fer front al vandalisme, a la insensatesa, a fer un mal ús dels bens comuns, siga mobiliari urbà, com de parc infantils, com de jardins, com l'adreçament dels carrers i places. És difícil per als que tenen la responsabilitat, els governants municipals, de posar mitjans i esforços a este objectiu. Per això, els hi volem oferir la nostra col•laboració.

Som de l'opinió que la cohesió social, el benestar comunitari, la qualitat de vida, són bens que ens hem d'implicar tots plegats. La màxima responsabilitat, però, és i serà sempre d'aquells que les urnes els han donat major suport. Els governats locals són els que han de pendre la iniciativa i els que han de liderar el projecte de poble que tots volem: saludable, sostenible, estètic, cohesionat, que té cura de les seues tradicions i està obert a la modernitat del segle XXI, que aspira a les més altes quotes de benestar per a tots els seus veïns i veïnes, que desitja i treballa per la solidaritat amb altres indrets del món, que vol sentir-se viva i integrada en el conjunt dels pobles de l'Horta Nord, creant amb ells llaços de cooperació i agermanament.

Per això, mostrem la nostra preocupació per la situació per la qual travessem i sol•licitem que:

Ens informe sobre quin són els programes d'actuació que hi té previst posar en marxa, i el termini i pressupost per fer-ho, davant la problemàtica adés esmentada de vandalisme, conservació de parc i jardins, cohesió social, salubritat, ...?

Oferim la nostra col•laboració, per això necessitaríem saber quines són les partides pressupostàries i concepte, per a l'exercici 2009, que disposa l'Ajuntament d'Almàssera per a Serveis i Obra pública?L'alcaldessa ens respon, el 2 de desembre de 2009

"És d'agrair la col•laboració oferida per part del Bloc (...) El vandalisme és un problema de difícil solució. De moment la reposició del mobiliari urbà i fer servir les assegurances és d'allò més fàcil, però cal treballar des d'una altra òptica. Per exemple, amb l'educació a les escoles i els tallers que fem de conscienciació als menuts." [En actuacions preventives ens posarem prompte d'acord, així com en les necessàries reposicions dels desperfectes. Tenen el nostre suport. Però suggerim la posada en funcionament regular d'una Comissió de Convivència Ciutadana amb participació de totes les entitats socials i econòmiques locals per l'establiment d'un codi de bones pràctiques cíviques.]

Sobre la remodelació del Col•legi Públic el CarreixetPreguntàvem, el 28 d'abril de 2009

Davant la imminent remodelació del col•legi públic Carraixet i la conseqüent reubicació del seu alumnat en instal•lacions prefabricades a la zona Nord de la localitat, segons es va informar en la darrera reunió del Consell Municipal Escolar

Sol•licitem que ens informe sobre les següents qüestions:

Com van les obres d'acondicionament d'aquestes noves instal•lacions prefabricades? Quant té la corporació que entren en funcionament? Quin és el calendari d'actuació previst i quines són les partides pressupostàries que es dedicaran?L'alcaldessa ens respon, el 2 de desembre de 2009

"Actualment estan en marxa les obres d'adequació del sector nord, per acondicionament d'aules prefabricades, amb un pressupost de 90.658 euros del Pla Estatal d'Inversió Local" [Gràcies per la informació. Però sens dubte esta ja la coneix tot el poble perquè ha sigut reiteradament publicada. Nosaltres no preguntàvem això. Ens preguntem llegint la seua resposta si hi ha calendari d'execució d'obra? Suposem que sí. Es pot saber o és un secret? Els i les alumnes iniciaran el nou curs escolar 2010-2011 en estes instal•lacions prefabricades o no? Comprega, senyora alcaldessa, que totes estes preguntes prodrien fer-li-les els veïns i l'AMPA al Consell Escolar Municipal, però aquest no es convoca.]

Sobre la prolongació de la CV-300


Preguntàvem, el 14 de maig de 2009

L'actual traçat de la CV-300 finalitza al municipi d'Albalat dels Sorells. Esta infraestructura correspon a la Generalitat i forma part del PIE 2004 - 2010. LA Cnselleria d'Infraestructures i Transport (CIT) està estudiant, segons la informació que disposem, diferents alternatives a la prolongació de l'esmentada carretera, la qual afectarà, de produir-se, al terme municipal d'Almàssera.

El Ple de l'Ajuntament aprovà una moció demanant a la CIT un traçat d'esta infraestructura per fora del nostre municipi. El que ens deixa perplexos perquè allò de desitjar als altres el que per a u mateix no és vol, sempre n'està de molt lleig.


Sol•licitem informació sobre:

1. Quin és el coneixement que hi té la Corporació Municipal dels Estudis de Mobilitat de Transit i d'Impacte Ambiental preceptius per part de la CIT, per a la realització de l'0bra adés esmentada?

2. S'han fet, des de l'alcaldia o quelcom regidoria d'este Ajuntament, les gestions oportunes per conèixer l'estat d'estos Estudis?

3. Quines mesures concretes es tenen previstes per combregar les voluntats dels veïns i veïnes, així com de les associacions i entitats socials, culturals i econòmiques d'Almàssera per evidenciar la unanimitat dels almasserins i almasserines en la defensa de l'horta?L'alcaldessa ens respon, el 2 de desembre de 2009

"La CV-300 i la seua prolongació ha estat un dels temes principals d'esta Alcaldia. És palés l'oposició que ha liderat l'Alcaldia davant la Conselleria de Transports i Infraestructures per tal de donar un traçat que no afectara l'Horta d'Almàssera. Recolçant-se en el Pla PATH i veient que hi han unes zones (...) que l'espai és menys protegit mentre l'horta d'Almàssera és de màxima protecció. Hem proposat un traçat alternatiu a la Conselleria, que jo no considere de "molt lleig", sinó d'intentar donar solucions reals i concretes (...). Actualment la Conselleria encara no ha contestat a la nostra proposta. (...) L'agrupació veïnal que es va formar ha estat constantment informada i s'ha treballat colze amb colze amb ells, el treball conjunt és sempre garantia d'èxit almenys de diàleg. (...)" [Estem d'acord. El treball conjunt és sempre garantia. Cal recordar-ho quan es convoquen les reunions informatives o d'estudi, que de tot ha haver-n'hi. Ens consta que l'AA.VV el Carraixet i altres entitats no han sigut consultats. Era per eixa raó per la qual li preguntàvem per les mesures concretes previstes per combregar voluntats del veïnat i de les entitats socials locals. Aquestes qüestions de disseny d'un territori han de ser molt participatives perquè ens tots molt.]

Sobre l'accés a internet per wi-fi des de la Diputació


Preguntàvem, el 21 de maig de 2009

Pel desembre de 2008 la Diputació provincial de València, per veu del seu President, va anunciar que preparava l'accés a internet pe wi-fi a tots els municipis a preus quatre vegades més econòmics. Este anunci ens va congratular, però han passat quatre mesos i no en sabem res més.

Donat les múltiples declaracions que este representat de l'Administració Local, cada volta més sovint i amb una gran freqüència en els últims dies, en fa i que podríem qualificar de políticament incorrectes, fins i tot agredint de vegades la intel•ligència (veieu Levante 30-4-09 EL PAIS 3-5-09), ens porta a dubtar del seu anunci de finals d'any.

Sol•licitem informació sobre:

1. Quin és el valor que li mereix a esta alcaldia l'anunci del senyor Rus sobre l'accés dels municipis a l'internet per wi-fi adés mencionat?

2. Està fent gestions esta Corporació d'Almàssera per accedir-ne a estos serveis?

3. Si és així, en què punt es troben estes gestions?


L'alcaldessa ens respon, el 2 de desembre de 2009

"L'Ajuntament d'Almàssera es va unir a demanar el wi-fi pel poble d'Almàssera. A hores d'ara no hi ha cap notificació de concessió." [No sabem si cal pensar en una desestimació per part de la Diputació o tan sols va ser un anunci de publicitat política del senyor Rus, president d'esta institució?]

Sobre el soterrament de la Via 3 del Metro i la protecció del patrimoni mediambiental i paisatgístic de l'Horta d'AlmàsseraPreguntàvem, el 17 de juny de 2009

Sobre si ha iniciat la Corporació Local negociacions amb l’administració de la Generalitat pel soterrament de la Via 3 del Metro al seu pas pel nucli urbà d’Almàssera? Si és el cas, en quin punt de la negociació es troba esta? Quines són les peticions de l’Administració autonòmica de València i què està defensant la nostra administració local? Com té previst l’Ajuntament que es puga finançar esta obra de soterrament? (...)L'alcaldessa ens respon, el 2 de desembre de 2009

"El soterrament de la Via 3 del Metro al seu pas per Almàssera està en fase de negociació amb la Conselleria, tot i això no es farà mai a costa de l'horta d'Almàssera ni en degradació del nostre patrimoni mediambiental i paisatgístic" [Ens congratula llegir estes paraules de compromís ferm, que com a tal ho considerem, de l'alcaldessa. Si ho manté, nosaltres li recolzarem en esta actuació. Si no li ho demandarem.]

Sobre el grau de compliment de la demanda d'ensenyament en valencià al municipi d'Almàssera i sobre la Convocatòria del Consell Escolar Municipal


Preguntàvem, el 24 de juny de 2009

Entre 90.000 i 100.000 alumnes, segons les fonts consultades, no podran el proper curs escolar estudiar en valencià. Falten places del que s'ha anomenat línea en valencià en l'ensenyament d'infantil, primària i secundària. Fins i tot la Conselleria d'Educació admet este fet i expressa que l'oferta de places de línea en valencià és clarament insuficient ara mateix i ho continuarà sent en el proper curs escolar 2009 - 2010. Això ocorre en gairebé tot el país, de nord a sud. Un exemple de tot plegat l'ofereix el C.P. Cervantes d'Alboraia.


Com a ciutadans ens preocupa esta situació; com a pares i mares veiem trepitjats els nostres drets i els dels nostres filles i fills. Veïns i veïnes s'adrecen al col•lectiu del BLOC a Almàssera preguntant-nos per diverses assumptes relacionats amb l'ensenyament públic al municipi. Ens manifesten la seua indignació. Per això ens remetem a vosté per


Sol•licitar-l'hi que ens faça arribar informació sobre:

1. Quin és la situació, al nostre municipi, sobre l'oferta i la demanda de places en valencià?

2. Quines gestions ha fet la Corporació Municipal per assegurar un òptim servei d'ensenyament amb places per a tots els xiquets i xiquetes almasserins que vulguen rebre la seua ensenyança en valencià?

3. Ha convocat o convocarà en els propers dies al Consell Municipal Escolar per tractar, entre altres, este tema?

L'alcaldessa ens respon, el 2 de desembre de 2009

"L'estudi del valencià al col•legi públic és una realitat garantida, no sols per la llei, sinó realment a les nostres aules d'Almàssera. Quan cal es demana a la Conselleria d'Educació que amplie la plantilla per atendre la demanda i sempre ens ha atés molt bé" [Ens congratula saber que els col•legis d'Almàssera no tenen els problemes d'altres pobles valencians i que la Conselleria d'Educació esplícita una falta de línies en valencià per al present curs escolar 2009-2010. En la reunió del Consell Escolar Municipal, que prompte farà un any que no és convocat, podria informar amb dades objectives la realitat als col•legis de la nostra localitat. És un suggeriment que reiteradament hem fet, doncs a més de la pregunta formulada el 24 de juny li tornarem a fer-li-la el 7 d'octubre.]

Sobre resultat ocupacionals dels successius Pla E i Pla Camps


Preguntàvem, el 21 de setembre de 2009El Bloc d’Amàssera sol•licita:

Que l'Ajuntament d'Almàssera ens informe sobre els terminis d'execució d'obra per cadascun dels projectes (dels anomenats Pla Camps i Pla E), i el que considerem més important:

a) quin és l'impacte en llocs de treball i qualitat dels mateixos que han tingut cadascun d'estos projectes.

b) quina és la millora per a la qualitat de vida dels almasserins i almasserines en un mig i llarg termini. Li preguntem, per tant, sobre a què Objectius Estratègics Municipals obeeixen estos projectes.

Que ens informe sobre el nombre de sol•licituds cursades per l'Ajuntament d'Almàssera sobre orientació laboral, intermediació laboral, assessorament per a la creació de projectes d'emprenedoria, assessorament per a la millor gestió del comerç local, orientació i informació sobre ajudes i subvencions a la xicoteta i mitjana empresa, incloent-hi el comerç local.

Que donat el nombre creixent d'aturats i d'empreses ubicades a la nostra localitat amb problemes de viabilitat, voldríem ens informara sobre els resultats quantitatius i qualitatius de l'adhesió que la Corporació Municipal que vosté presideix va realitzar en 2008 al Consorci “Pactem Nord”. També sobre els mecanismes i recursos fets servir per coordinar, complementar i, per tant, optimitzar els programes d'ocupació i desenrotllament municipal. Per tant, desitgen conèixer dades reals, puts forts i febles dels programes i que es requeriria per millorar-los.

Que ens informe sobre si ha considerat l'oportunitat de dur a terme projectes de partenariat publicoprivat, com ferramenta per ajudar a sortir de la crisi (no sols econòmica sinó també de model) des de l'administració local.

Que ens informe quin són els acord plenaris o de comissió que s'han prest a la legislatura que avalarien una voluntat decidida de lluita contra la pobresa. Li suggerim que prenga el lideratge i convoqueu, abans de final d'any, a totes les entitats socials, econòmiques, culturals, esportives i polítiques de la localitat per formalitzar el Pacte Local contra la Pobresa.L'alcaldessa ens respon, el 2 de desembre de 2009

"Les obres del Pla E han de ser acabades a 31 de desembre de 2009, sempre que no es demane una pròrroga al Ministeri, i les del Pla Camps ha de concloure en 2011. El Pla E té una ocupació d'entre 9 i 12 treballadors empadronats a Almàssera. (...). Em fa una reflexió difícil, com és el Pacte Local contra la Pobresa. És sabut que este equip de govern ha augmentat la quantitat de recursos locals a 100.000 euros més subvencions als més necessitats d'Almàssera (...)" [El Pla E disposava un pressupost per Almàssera de 1.410.479 euros i segons ens diu els beneficis han sigut les obres de millorament urbà i l'adequació del sector nord per a la ubicació de les aules prefabricades del col•legi públic Carraixet; a més de la creació d'entre 9 i 12 llocs de treball. Cadascun pot traure els càlculs. Pel que fa al Pacte Local contra la Pobresa no és una nova forma de reclamar-hi més diners a l'administració pública. Cal un projecte, al nostre entendre, de societat. Un projecte solidari, obert i plural. L'administració local, i l'alcaldia en particular, hauria de liderar-ho.]

Sobre la formació continua i permanent dels empleat públics de la corporació municipal d'Almàssera

Preguntàvem, el 21 d'octubre de 2009

Que amb temps suficient, volem canviar-hi el sentit de la informació i ser nosaltres els qui els informen sobre una més que interessant oportunitat per aprofitar els recursos que la Generalitat ofereix a les Corporacions Locals. La data límit per a presentar la documentació és el 23 de novembre de 2009. L’objecte del tràmit és aconseguir la formació i actualització de l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (Resolució de 17 de setembre de 2009, publicat al DOCV núm. 6108 de 23 de setembre de 2009).

Que disposant l’Ajuntament d’Almàssera d’un d’aquest Agents i requerint els veïns i veïnes del poble d’un col•lectiu d’empleats públics permanentment actualitzats en la seua competència professional, per poder oferir el millor dels serveis al ciutadans, és competència de vosté, com la màxima dirigent del personal de l’Ajuntament, fer possible l’accés a esta formació (Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de la Funció Pública).

Que una Administració Pública Local com la d’Almàssera ha de vetllar per un ús eficient dels recursos públics que té al seu abast. Els recursos, sempre escassos, cal optimitzar-los però també cal cercar-los, negociar-los i aconseguir-los. Si després no s’arriba, cal explicar-ho a la ciutadania.

SOL•LICITEM:

Que l'Ajuntament d'Almàssera ens informe sobre els requeriments que li férem el passat 2 d’abril adés esmentat.

Que posi els mitjans per fer possible la formació continua de tots i totes els empleat públics: funcionaris de carrera, funcionaris interins i personal laboral.

Que aprofiti les convocatòries de subvenció que ofereixen a les administracions locals i que el nostre poble puga accedir-hi.

Que ens informe quin és el Pla de Formació Continua està desenvolupant-se en este 2009 per al personal de la corporació local.

L'alcaldessa ens respon, el 2 de desembre de 2009

No ens informa al respecte. Esperem reunisca els dades suficients per fer-ho.

Sobre el destí dels 751.887 euros del Fons Estatal per l'Ocupació i la Sostenibilitat Local que corresponen a l'Ajuntament d'Almàssera


Preguntàvem, l'11 de novembre de 2009


Que assabentats del nou Fons Estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat Local que el Govern Central de l’Estat, de la quantitat de 751.887 euros que li correspon al nostre poble pel nombre d’habitants, dels terminis per a presentar-ne projectes i dels criteris que han de respondre tots ells.

SOL•LICITEM:

Que l'Ajuntament d'Almàssera ens informe sobre allò que ja hem sol•licitat en els documents adés anomenats.

Que ens informe sobre els projectes que l’equip de govern local està estudiant per accedir-hi als nou Fons Estatal.

Que, a diferència d’altres ocasions, faça participar a les forces socials, polítiques i econòmiques locals en el procés d’estudi d’estos projectes.Que assumisca el lideratge del procés d’estudi dels projectes sense excloure però a cap grup d’opinió i que ho faça amb diligència i transparència.

L'alcaldessa ens respon, el 2 de desembre de 2009

No ens hi ha contesta ara per ara. Reiterem l'oferta de transparència. El Bloc d'Almàssera ha presentat ja les seues propostes per a la destinació d'aquest fons. Esperem resposta.

divendres, 11 de desembre de 2009

ALMÀSSERA RECORDA ALS SEUS AUTORS
TOTES i TOTS AMB AMINETU HAIDAR


PROJECCIÓ "MORISCOS, ELS VALENCIANS OBLIDATS"


L'acte que ha organitzat el Bloc d'Alboraia el pròxim dijous 17 de desembre, a les 19 h en el Teatre Municipal L'Agrícola. Es tracta de la projecció del documental "Moriscos, els valencians oblidats". Enguany és el 400 aniversari de l'expulsió de 130.000 persones del Regne de València, els moriscos, per motius religiosos i de convivència.


Este documental ja ha rebut alguns guardons, com en el festival de cinema en valencià "L'Inquiet". Esperem que ens faça reflexionar sobre les causes i conseqüències de l'expulsió, i que situacions d'este tipus no es puguen tornar a produir mai més.

Opera prima

Cinc escriptors presenten les seues obres davant 150 persones a AlmàsseraL’acte, organitzat pel Bloc d’Almàssera, va reivindicar una major presència del valencià en la producció escrita de l’Ajuntament


Israel Pedrós, Ricard Ramón, Francesc Bayarri, Agustí Hernàndez i Vicent Ruix van presentar els seus llibres en un acte organitzat pel Bloc d’Almàssera, davant més de 150 persones. L’acte, conduït per Carla Tamarit, va tindre lloc al local del Centro Estudio Musical d’Almàssera i va incloure un sorteig de tots els llibres entre el públic, els quals havien sigut adquirits per l’organització, en altres casos donats pels autors i també hi havia altres donats per l’ajuntament.


“L’acte ha sigut una festa per a reivindicar-nos com a poble, per mostrar que a Almàssera la gent vol conéixer els treballs que han fet els seus fills i filles”, ha destacat el secretari local del Bloc d’Almàssera, Josep Miquel Adell. “També hem reivindicat una major presència del valencià en l’administració pública, i per descomptat, en la producció escrita de l’ajuntament”. Es dóna la circumstància de què la gran majoria de llibres que ha anat publicant l’Ajuntament d’Almàssera, referits a la seua història local, estan en castellà, malgrat ser un municipi valencianoparlant.dijous, 3 de desembre de 2009

Concentració contra la violència cap a les dones

Ahir 2 de novembre, a les 20 hores i davant la porta de l'Ajuntament de València, la Marxa Mundial de les Dones i la Plataforma Feminista de València convocaren una concentració contra la violència cap a les dones, a la qual s'adheria el Bloc d'Almàssera.

Cal recordar que des de l'1 de novembre de 2008 fins al 31 d'octubre de 2009, 76 dones han estat assassinades a l'estat espanyol i  11 al País Valencià.

Segons l'informe de Eurostat,  el 40% de les dones amb discapacitat pateixen, ha patit o patiran alguna vegada en la seua vida, una situació de violència... cal més formació en el tema de discapacitat a les persones que s'ocupen 
del tema de la violència de gènere

Ana Peláez, 
comissionada de gènere del
 CERMI

15.000 persones es manifesten de nou per una nova política educativa

Al voltant de 15.000 persones s’han manifestat novament a les ciutats d'Alacant i de Castelló, com també així al Cap i Casal València ciutat, per reclamar la negociació dels 13 punts del Manifest de la Plataforma per l’Ensenyament Públic. 

La convocatòria d’aquestes manifestacions respon a la manca de voluntat de la Conselleria d’Educació de negociar els punts del manifest i de no atendre les demandes de la comunitat educativa.

La Plataforma reclama al Conseller d’Educació, Alejandro Font de Mora, que es reprenguen les negociacions dels punts del manifest que l’administració va donar per tancada el curs passat, fet que va desembocar en la convocatòria de la jornada de vaga el 28 d’abril passat. 

El BLOC donà suport a totes estes convocatòries, participant-hi gran nombre de militants i simpatitzants. 


dilluns, 23 de novembre de 2009

CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

L'Ajuntament d'Almàssera ens informa que davant el Dia Internacional contra la violència de Gènere i durant esta setmana es realitzaran diversos actes baix el títol genèric "¿Crees que la violencia de género es un asunto de mujeres?.


Des del Bloc d'Almàssera ens sumem a esta iniciativa, donant-li tot el nostre suport.

ÉS INSUFICIENT LA PROPOSTA DE METRO
El BLOC JOVE de l' Horta Nord començà una campanya el mes d'abril per demanar l'adequació del transport públic a les necessitats dels joves amb el nom de “Mou-te x l'Horta Nord”. Set mesos després Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana anuncia que ofertarà metro fins a la una i mitja del matí les nits del cap de setmana entre juliol a setembre del 2010. El primer problema que preocupa al col·lectiu és que es limita a la zona A.
Segons explica Rosella Antolí, secretària comarcal de l'organització juvenil,“en estiu les festes dels pobles de la comarca són les que atreuen la joventut i la major part de la comarca continuarà sense servei”. R. Antolí assegura que “el que necessita la joventut no són proves sinó una veritable comunicació entre els pobles durant tota la nit” i puntualitza que millorar la seguretat vial i evitar accidents hauria de ser la veritable motivació de la Generalitat més enllà de la viabilitat econòmica”.
En aquest sentit, el BLOC JOVE continuarà exigint un servei continuat els cap de setmana com el d'altres ciutats espanyoles com Barcelona que compten amb autobusos i metros que funcionen tota la nit.

divendres, 20 de novembre de 2009

PROPOSTES DEL Bloc DAVANT EL SEGON PLA E PER ALMÀSSERAL'Horta Nord rebrà si fa no fa 30 milions d'euros del nou Fons Estatal per l'Ocupació i la sostenibilitat Local, segons fons del Ministeri d'AA.PP. Això pot estar bé si es produeix una inversió real. Al nostre poble li corresponen 751.887 euros, pel nombre d'habitants que en té, que podrien vores com la grossa de Nadal per un dels Ajuntaments més endeutats del país. Amb ell però, no pot alleugerir el deute sinó ha de fer inversió baix un criteris concrets de sostenibilitat.Aquest nou Fons serà ha d'estar destinat per a projectes d'execució a partir de l'1 de gener de 2010. Injectar diners públics al mercat en temps de recessió és d'una ortodòxia econòmica innegable. Els efectes però que s'esperen d'estos diners pot establir la diferència. Amb el fins ara Fons Estatal d'Inversió Local, el conegut com Pla E, va deixar a la nostra comarca 124 milions. Però quin ha sigut el resultat? Què sabem dels seus aconseguiments sobre l'ocupació i sobre el desenrotllament sostenible de la comarca? Quin efecte ha tingut a Almàssera? I el mateix podem dir de l'anomenat Pla Camps. Asfaltats de carrers, amb més o menys efectivitat. Reparació de voreres, construcció d'algun equipament o rehabilitació d'altres. Se'ns dubte millores materials i, fins i tot alguna millora en el servei als ciutadans. No ho neguem. Què podríem dir però dels aconseguiments sobre l'ocupació, o sobre la generació d'ocupació de qualitat i estable, o sobre el reforç de la xarxa productiva, o sobre el millorament dels recursos que afavoreixen la competitivitat de les empreses, o sobre l'augment de la solidaritat.


Per això el Bloc d'Almàssera l'ha preguntat a l'equip de govern sobre el projectes ens els quals invertirà els més de 700 mil euros d'este nou Fons. Donat que el Reial Decret Llei que regula este Fons preveu que l'Ajuntament puga destinar un 20 % per la despesa corrent; és a dir, si fa no fa, 150 mil euros els pot dedicar a àrees socials d'educació i atenció a les persones en situació de dependència; per tant, són uns 600 mil euros amb els quals l'Ajuntament ha de presentar projectes concrets de sostenibilitat econòmica, mediambiental i social.


Una vegada que entre en vigor el Reial-Decret Llei 13/2009, de 26 d'octubre, les Corporacions Locals disposaran de tres mesos per a presentar els projectes que considere oportú. Altres pobles valencians han obert un període de reflexió i de participació a totes les forces socials, polítiques i econòmiques, qüestió esta que li venim reclamant a l'Equip de Govern municipal. La finalitat no soles és donar participació i transparència a la gestió, sinó també cercar complicitats, cohesions i esforços compartits.


L'equip de govern de l'Ajuntament d'Almàssera i específicament des de l'alcaldia hem demanat que lidere un procés de renovació, d'enfortiment social i de desenrotllament econòmic sobre les bases de la sostenibilitat i la solidaritat.


Des de la transparència, des de la voluntat de participar obertament en el procés de millorament col·lectiu del nostre poble, el Bloc d'Almàssera fa les seues propostes. Són projectes per al nou Fons Estatal per l'Ocupació i la Sostenibilitat Local per a 2010.


La proposta que fem a tot el veïnat i a totes les entitats socials i econòmiques locals la dirigim per al seu debat. Esta proposta del Bloc es fonamenta en els següents objectius:

1. Cal reduir l'atur i cal generar lloc de treball de qualitat, estables i qualificats.


2. Cal reforçar el teixit empresarial, enfortint el recursos de la microempresa, i de la xicoteta i mitjana empresa, amb una atenció específica per al comerç minorista i tradicional local.


3. Cal apostar per sector emergents que propugnen el desenrotllament econòmic sostenible, tant mediambiental com social: profundització de la solidaritat i lluita contra l'exclusió social i la pobresa.


4. Cal apostar per les noves tecnologies, per la qualitat, per la diferenciació, per la innovació, per la recerca.

Amb estos quatre objectius apostem per dos projectes que no sols es relacionen entre si sinó que de més a més crearien sinergies de desenvolupament mutu: la implantació d'una xarxa local de connectivitat wi-fi a internet i la creació d'un viver d'empreses i d'assessorament tècnic al teixit empresarial local.A. Implantació d'una xarxa local de connectivitat wi-fi a internet.


Construcció d'una infraestructura d'accés a internet des del sistema wi-fi (WiMAX) que proporcione serveis gratuït o de baix cost als veïns i veïnes residents.


Beneficis:


Produeix entre 5 i 10 llocs de treball directes per a personal qualificat.


Possibilita l'accés del veïnat als serveis d'internet.


És un excel·lent recurs per a la formació dels estudiants de tots els nivells de formació, també dels treballadors en actiu en la seua formació continua on-line. Un capital humà més qualificat possibilita una societat més cohesionada i més solidària.


Facilita la comunicació entre els ciutadans i l'Administració Pública Local, generant nous serveis comunitaris.


Constitueix una font de generació de recursos competitius per l'atracció de capital i implantació de noves empreses i nous llocs de treball.


Cost de la inversió és de 350 mil euros.


B. Creació d'un viver d'empreses i d'assessorament tècnic al teixit empresarial local.


Creació d'una infraestructura viver d'empreses amb el partenariat amb el teixit empresarial existent. Adequació de serveis comuns i compartits. Generació d'espais "Cowoking" o espais de treball compartit per a teletreballadors on es fomenta la col·laboració, la comunitat i el networking. Ens dirigim a joves de professions liberals o vinculades a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Punt d'atracció d'idees innovadores, tecnològicament viables, on l'emprenedor jove o senior trobe el recolzament per iniciar el seu propi negoci. Projectes emprenedors en sectors emergents amb gran valor afegit, respectuosos amb el medi ambient, inductors de les energies renovables, facilitadors de l'acció social de qualitat, integral i per a tots i totes.


Beneficis:


Produeix entre 15 i 25 llocs de treball directes en la fase de construcció i adequació i altres 2 ó 3 llocs de treball directes en la fase de desenvolupament del servei.


Millora de la competitivitat de les empreses existents: tant les micro com les xicotetes empreses i el comerç a la menuda.


Constitueix un punt d'atracció de nous capitals empresarials i ubicació de nous projectes amb la conseqüent generació d'ocupació.


Cost de la inversió és de 250 mil euros.


LA POLÍTICA CULTURAL ÉS UNA QÜESTIÓ ESTRATÈGICA


El Bloc es lamentava des d'esta mateix blog la pèrdua d'una subvenció per la biblioteca municipal per part de l'Ajuntament com així tothom pot llegir-ho al Diari Oficial de la Comunitat de València. Va ser la premsa que es va fer ressò d'este fet i de l'opinió que al Bloc li mereixia (mireu: http://www.hortanoticias.com/seccion.asp?ref=7)
Ara l'Ajuntament s'ha vist en l'obligació d'explicar-ho. Com ho ha fet? Doncs justificant que ja han rebut d'altres subvencions més interessants i que les mancances de servei de biblioteca municipal seran història quan el Pla de Recolzament a la Inversió (...) de la Generalitat siga un fet. Tot seguit ho reproduïm:

Hemeroteca :: 13/11/2009  -  Almàssera


Almàssera perd una subvenció per a biblioteques per renunciar a l'ajuda o no haver justificat l'ajuda en temps i forma


La pèrdua de l’Ajuntament d’Almaàssera d’una subvenció per a biblioteques, segons el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), “per renúncia a l’ajuda, no haver justificat en termini o haver justificat tota l’ajuda incorrectament” ha indignat al Bloc d’Almàssera que demanara explicacions a l’alcaldessa.


Segons el portaveu de Bloc d’Almàssera en el Consell Comarcal de l’Horta Nord, Joan-Carles Jover, esta resolució publicada el 30 d’octubre i signada per la directora general del Llibre, Silvia Caballer, “posa de manifest que l’Ajuntament ha tingut una falta d’interés evident en la cultura i l’educació dels veïns d’Almàssera”.

“Els horaris de la biblioteca són insuficients, falta espai i actualitzar els fons, i tot i que hi ha iniciatives interessants, com les activitats d’Animació Lectora, calen activitats i fons per a alumnes del segon i tercer cicle de Primària, Secundària Obligatòria, Batxillerat, la Universitat i per a les persones que vulguen continuar formant-se, o simplement gaudir de la lectura”, segons Jover.

Per tot això, El Bloc demana a l’alcaldessa, Laura Roig, que atenga este tipus d’ajudes, donat que l’Ajuntament podria haver-se estalviat molts recursos que en el futur necessàriament haurà d’adquirir.


Edición nº 1005. 20 de noviembre de 2009  -  Almàssera


La Biblioteca recibirá 2.000 euros para incrementar su fondo bibliográfico


La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Almàssera ha anunciado que la Generalitat le ha concedido dos subvenciones, que suman casi 2.000 euros, para incrementar el fondo bibliográfico de la Biblioteca municipal.
El Consistorio ha respondido así a la denuncia formulada por el Bloc a raíz de la desestimación de la concesión de una subvención de la Conselleria de Cultura para la biblioteca. Según fuentes municipales, dicha subvención se desestimó porque Almàssera ya había sido adjudicataria de las dos ayudas para incrementar el fondo bibliográfico.
Desde el equipo de Gobierno alegan que consideraron más interesantes las ayudas que les ha concedido la Generalitat para adquirir nuevos ejemplares que la que finalmente se desestimó ya que esta última requería un gasto por parte del municipio y las otras dos, no. Además, aseguran que el Consistorio ha hecho “un esfuerzo por ampliar el fondo bibliográfico de manera considerable” pues a los casi 2.000 euros de subvención, sumará una partida municipal.
Respecto a los horarios de la biblioteca, el Ayuntamiento ha destacado la modificación del horario de la Biblioteca Municipal para dar mayor servicio a los usuarios. Ahora se abre de lunes a viernes de 9.30 a 14.00 horas y, por las tardes, de 17.00 a 20.00 horas.
Pese a ello, el equipo de Gobierno reconoce la necesidad de ampliar las instalaciones de la Biblioteca Municipal de Almàssera para satisfacer las necesidades de los usuarios. Por ello, en el Pleno de abril de 2009, con los votos favorables del PP y de Units per València, y los votos en contra del PSOE, se aprobó el proyecto básico de la obra ‘Reforma y Ampliación Ayuntamiento de Almàssera’, en la que se proyecta también la reforma y ampliación de las instalaciones de la Biblioteca Municipal.
El proyecto se realizará dentro del Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en Municipios de la Comunitat Valenciana

Senyores i senyors de l'Equip de Govern de l'Ajuntament, la majoria de les subvencions i ajuts econòmics (o tècnics) de les administracions públiques (Generalitat, Govern Central o de la Unió Europea) requereixen una cofinançament del projecte per part de qui ho demana. Això es fa per què es vol que qui demane es comprometa de veritat, és a dir amb recursos. Si hem de perdre estos ajuts perquè els projectes que han de finançar-se hem de cofinançar-los, aleshores estem perdent oportunitats. La veritat és que això de la cofinançament està molt bé i requereix però d'una major capacitat de planificació de les polítiques que desenrotlla la corporació municipal. És a dir, no es pot anar improvisant.


Les reformes i ampliacions de les instal·lacions de la Biblioteca Municipal, el que hi ha de veritat és un projecte de rehabilitació d'un continent (un edifici). Què hi ha però del contingut?

El Bloc prefereix tindre clar el contingut, allò que es vol i es va a fer, per després dissenyar el continent. Però allò que es vol fer ha de ser consensuat amb les forces socials, polítiques, culturals i econòmiques locals. És a dir cal fer política de participació i, per això, cal també ser transparents en la gestió. És clar! tot això si es té consciència que la política cultural, per exemple, és una qüestió estratègica per al poble.