Discurs de Joan Baldoví en el Debat d'Investidura

divendres, 30 de setembre de 2011

Instruccions de com signar per avalar la coalició Compromís a les eleccions del 20N

Instruccions Replegada Signatures

Signatures per avalar la coalició Compromís per a les eleccions del 20N

Replegada Signatures

dijous, 29 de setembre de 2011


Compromís lamenta la sentència de mort a l’economia valenciana “amb el suport del govern de ZP al corredor central”

El portaveu de Compromís en les Corts Valencianes, Enric Morera, ha aprofitat la seua visita a la ciutat de Sagunt per denunciar l’acord signat pels governs d’Espanya i França per a donar prioritat al corredor central i, per tant, descartar el corredor mediterrani. Segons Morera, “ens juguem el futur amb el corredor mediterrani i amb…

Diada Nacional: Actes al Cap i Casal


El diumenge dia 9 hi haurà a les 12.00h els actes oficials organitzats per l’Ajuntament de València en commemoració de la Diada Nacional. Totes i tots estem cridats a acompanyar els nostres càrrecs públics en la processó cívica, per tant, us esperem a les 12.00h a la Plaça de l’Ajuntament del Cap i Casal.

El mateix diumenge, a les 18.00 h a la Plaça de Sant Agustí de València, ens concentrarem per a participar en la manifestació convocada per la Comissió 9 d’Octubre sota el lema: “Som un país, tenim dret a decidir”. Aquesta manifestació clourà al Parterre, com tots els anys.

dimecres, 28 de setembre de 2011

Ple Municipal de 26 de setembre


El Ple Municipal de 26 de setembre s’inicia a les 22:15 hores amb la presència de tots els regidors i les regidores, excepte en Vicent Monzó del PP. Tot seguit de ser obert la sessió per la Sra. Alcaldessa els grups de l’oposició fan entrega a la mateixa una moció sobre la modificació i actualització del Reglamento Orgànic Municipal. Amb aquesta acció de modificació de l’ordre del dia que es porta cal passar-la a votació la seua inclusió o no. S’aprova la seua urgència amb els vots favorables del PSOE, UxV, BLOC, EU. L’alcaldia inclou esta Moció en el punt 12 de l’Ordre.

1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior (Ple Municipal de 25 de juliol)

El portaveu del BLOC manifesta la seua satisfacció perquè per primera vegada puga accedir al text de l’Acta redactada en valencià. Manifesta també que es tinga cura en les properes donat que ha trobat innumerables errades, mecanogràfiques i ortogràfiques, per donar la dignitat que hi té aquest escrit.

L’Acta s’aprova per unanimitat.

2. Aprovació dies festius locals 2012

S’aprova per unanimitat els dies corrresponents a San Vicent Ferrer, 22 d’abril, i del Santíssim Crist el 28 d’agost.

3. Aprovació de Projecte de Reparcel•lació Refós i Expedient de quotes de la U.E.-10 del PGOU d’Almàssera redactades en execució de la Sentència número 348/2010 recaiguda en el PO 455/2010

El portaveu del BLOC manifesta que aquest assumpte no afecta al patrimoni ni arques públiques, i que es fa en acompliment d’una sentència judicial, per la qual cosa recolzarà la seua aprovació.

S’aprova amb els vots favorables de PP, UxV, BLOC. Amb els vots en contra de PSOE i l’abstenció d’EU.

4. Aprovació rectificació Modificació Crèdit núm. 8

El portaveu del BLOC manifesta que el que se’ns presenta a modificar és una errada aritmètica i no la modificació substancial de l’Acord de Ple de 25 de juliol, per la qual cosa manté el vot emés en aquella ocasió.

S’aprova amb els vots favorables de PP i UxV i l’abstenciò de PSOE, BLOC, EU

5. Aprovació modificació de Crèdit núm. 7

El portaveu del BLOC manifesta que tot i el vist i plau de la Intervenció municipal, tot i expressar el nostre acord a l’augment en la partida de Serveis Socials que es presenta en la proposta, i tot i entendre que en ocasions podem admetre desviacions prossupostàries derivades d’esdeveniments no previstos, no podem donar suport a la forma de gestió de l’equip de govern, i posa tres exemples que no pot aprovar de la proposta d’alcaldia: 1er. L’augment de 14 mil euros pel pagament de prima del Recaptador, quan aquest servei ha d’externalitzar-se a un ens públic; 2on. L’augment de 8.750 euros en primes d’assegurança; i 3er. l’augment en 20 mil euros de neteja viaria, quan la sensació generalitzada entre el veïnat és que s’ha empitjorat el servei que ofereix FCC. Per tant, davant d’alguns aspectes positius i d’altres negatius en la proposta que ens du l’alcaldia el sentit del vot del BLOC és l’abstenció.

La proposta s’aprova amb els vots favorables de PP; l’abstenció de UxV i BLOC; i en contra del PSOE i EU.

6. Aprovació modificació de Crèdit núm. 11

El portaveu del BLOC manifesta la seua conformitat en dotar de crèdit una partida que permeta accedir a la inversió de la Diputació en un 95% de l’obra, sent la quantia de la aportació de l’Ajuntament de 3.640 euros.; a més a més manifesta aquest regidor que l’aprofitament d’uns diners externs al municipi per a la millora del trànsit rodat és un fet positiu per al veïnatge d’Almàssera. Tot i així, el regidor del BLOC recrimina a la Sra. Alcaldessa que no haja portat prèviament aquest assumpte a la Comissió d’Urbanisme per a donar compte de l’obra, el seu cost i la seua incidència sobre la població: no és aquest un exemple de transparència i de bona gestió municipal.

Davant una pregunta de la portaveu d’UxV i la subsegüent resposta de l’alcaldia, el regidor del BLOC manifesta que quede reflectit en l’Acta el compromís expressat per la Sra. Alcaldessa en eixe moment en el sentit de repercutir a la Diputació els sobrecosts derivats de l’incompliment de les seues obligacions pagaderes amb els contractistes de l’obra en qüestió.

S’aprova amb els vots favorables del PP i BLOC, i l’abstenció de PSOE, UxV, EU.

7. Aprovació sol•licitud a l’ICO d’operació de crèdit a llarg termini.

El portaveu del BLOC felicita pels treballs molt entenedors de la Interventora i del tresorer accidental en la preparació de la documentació d’un tema com aquest de certa complexitat. De més a més, manifesta aquest regidor que hi han aspectes a favor i altres en contra de sol·licitar aquesta operació financera: augmenta el nivell d’endeutament financer en 91 mil euros a l’any els tres propers anys, però es pagaran els deutes endarrerits a les pimes; es presenta un llistat amb les factures a les quals es farà front i s’acompleix l’ordre de prelació, però ens nuga les mans per a realitzar noves operacions en el futur; si les liquidacions del 2011 i següents fins l’amortització del préstec presenten un remanent de tresoreria negatiu comportarà la prohibició de realitzar noves inversions finançades amb nou endeutament, però això requereix un control major de les despeses i un major nivell d’eficiència en la gestió dels ingressos municipals. Este regidor recorda que els proper tres anys (2012, 2013, 2014), amb aquesta operació o sense ella, seran els més durs per la Corporació per què caldrà fer front al volum major de devolucions de deutes amb les entitats financeres, i que per això cal aprovar urgentment un nou Pla de Sanejament realista i creïble, que siga el full de ruta dels successius pressupostos anuals de l’Ajuntament. També recorda el regidors del BLOC que en la Comissió Informativa es va abstindre perquè requeria de l’alcaldia un compromís explícit i datat de presentació de la proposta del nou pla de sanejament, i l’emplaça a fer-ho durant el Ple com a requisit per al seu vot favorable.

A Sra. Alcaldessa es compromet a presentar un esborrany d’aquest Pla de sanejament el proper 13 d’octubre per al seu estudi i debat.

La proposta de sol·licitud s’aprova amb els vots favorables de PP, PSOE i BLOC, i l’abstenció d’UxV i EU

8. Modificació acord Plenari de 28 de juny sobre creació i denominació de la Comissió Informativa d’Hisenda, Patrimoni, Obres i Urbanisme.

S’aprova per unanimitat la divisió d’esta Comissió en dues (una, d’Hisenda i altra de Patrimoni, obres i urbanisme) com així va ser reclamat pels grups de l’oposició en el seu nomenament.

9. Aprovació retribució dedicació exclusiva de l’Alcaldia.

El Secretari municipal recorda que si s’aprova la proposta que porta l’alcaldia caldrà, per ser efectiva, fer-la pública mitjançant el tauló d’anuncis municipal i la publicació en el diari oficial.

Els grups de l’oposició presenten una proposta alternativa on també s’inclou les retribucions per les assistències als òrgans col·legiats municipals. El secretari municipal recorda que esta proposta cal que siga dictaminada pels tècnics d’intervenció, s’aprova doncs que se’ls remitisca còpia per al seu informe.

El portaveu del BLOC manifesta que tot i reconèixer que la proposta que porta l’alcaldia és d’igual quantia a la retribució que venia percebent en l’anterior legislatura, li recorda que estem en una situació econòmica molt greu, que moltes famílies al poble ho estan passant molt malament. També este regidor expressa que està a favor de què una persona que treballe haja de cobrar un salari i que este siga digne, però hem de transmetre a tots els veïns missatges clars que la crisi econòmica també va amb nosaltres. Per altra part, el regidor del BLOC entén que cal un canvi de model en la política retributiva dels responsables polítics alliberats. I va posar l’exemple de la nova figura en l’administració pública dels “directius”, als quals se’ls exigeix uns objectius mesurables i que poden ser retribuïts de forma variable en una part del seu sou. És aquesta formula o semblant la que és proposa passar a estudiar per tots els grups polítics en el futur pròxim.

La proposta de l’alcaldia és rebutjada amb els vots en contra del PSOE, UxV, BLOC, EU; tenint el vot favorable del PP.

10. Donar compte de l’actuació dels òrgans de govern local.

L’alcaldia dona compte d’actuacions vàries.

11. Donar compte decrets d’Alcaldia. Comunicacions, Sentències i Disposicions Oficials.

L’alcaldia dona compte. Alguns comentaris dels grups de l’oposició assenyalen com el nombre d’infraccions urbanístiques en la legislatura passada era inexistent i soles en tres mesos s’han produït 27, de les quals 2 són constitutives de ser cobrades. Però una vegada més es demana, i el regidor del BLOC demana que conste en l’Acta, que les Decrets siguen inclosos en la intraxarxa municipal la qual cosa permetria un operativitat major, a més de transparència en la gestió pública que sempre és un bé.

12. Despatx extraordinari.

En aquest punt s’aborda la Moció sobre la modificació i actualització del ROM. El secretari aporta que aquesta Moció és de caràcter resolutori i en conseqüència ha d’estar preceptivament informada pels tècnics municipals (Secretaria i, si escau, Intervenció) previament a la seua votació, en cas contrari la seua aprovació seria nul·la de ple dret. Per tant els grups polítics que la presenten acorden que la moció siga per remetre la proposta del nou text a l’informe dels tècnics municipals. S’ha aprova la Moció rectificada amb els vots dels PSOE, UxV, BLOC, EU; i amb l’abstenció del PP.

13. Precs i preguntes.

A la pregunta sobre si hi ha novetats en la gestió del soterrament del Metro al seu pas per Almàssera, l’alcaldia diu que no.

A la pregunta sobre si s’ha iniciat la tramitació de sol•licitud de llicència d’activitat de la “Barraca”, l’alcaldia diu que no.

A la pregunta sobre l’ampliació del Centre de Salud, l’alcaldia diu que s’ha sol•licitat una entrevista amb el Conseller.

A la pregunta sobre la necessitat del pagament de les quotes que es deu al Consorci Pas a Pas d’atenció a persones amb discapacitat intel•lectual, l’alcaldia diu que encara seguim devent-les. I sobre la Moció que es presentà en la legislatura passada sobre el tema, l’alcaldia emplaça a tornar-la a presentar.

A la pregunta de si s’ha signat totes les certificacions d’obra presentades fins aleshores de la construcció del nou llar del jubilats, l’alcaldia diu que si.

A la pregunta de si la llicència d’activitat del poliesportiu s’ha actualitzat, l’alcaldia diu que no.

A la pregunta de quan és la quantia per la taxa de lloguer del camp de futbol 7, la resposta és que 45 euros.

A la pregunta de si s’ha donat curs a l’emplaçament, adoptat pel Ple del passat 25 de juliol en la Moció presentada pel BLOC sobre la Custòdia Compartida, al Govern de València per a què fasa una defensa de les capacitats d’autogovern de la Comunitat Valenciana i en la recuperació del Dret Civil Valencià, l’alcaldia diu que sí però que no sap si ja ha eixit de les dependències municipals.

A la pregunta de si es té estudiat, per poder-ho incloure als nous pressupostos municipals del 2012, la adopció de la transferència del servei recaptatori a la Diputació, l’alcaldia diu que no però que ha sol•licitat una reunió amb els tècnics d’este organisme. El regidor del BLOC li recorda que la situació actual en la qual es fa càrrec una empresa privada no soles no té l’emparament legal sinó a més a més és molt ineficient i, per tant, repercuteix negativament en les arques municipals.

Sobre les preguntes que se li van fer durant el Ple del 25 de juliol pel regidor del BLOC, l’alcaldia li lliura un escrit amb la informació següent:

- Respecte a la modificació del ROM, que serà convodada la Comissió Informativa corresponent a l’inici d’octubre.

- Que els becaris de la Dipu en general fan les tasques per les quals han estat contractas, però que de vegades pot no ser així.

- Que les mesures que l’alcaldia té previstes a curt termini per fer front al deute viu són la sol•licitud del prèctec ICO, l’elaboració d’una proposta de pla de sanejament i de baixat les despeses.

A la pregunta que li fa el regidor del BLOC de si en la seua entrevista amb el nou Conseller d’Educació va poder comprometre’l amb una data d’inici de les obres de rehabilitació del CEIP Carraixet, l’alcaldia diu que no.

A la pregunta que li fa el regidor del BLOC sobre si el Decret d’Alcaldia núm. 129/2008 d’11 d’abril pel qual s’acorda la incorporació d’Almàssera al Consorci Pactem Nord, va ser rectificat pel Ple i en quina data, l’alcaldia diu que no ho sap i que li contestarà per escrit.

A la pregunta que li fa el regidor del BLOC sobre què actes institucionals té previst per la diada nacional de València el 9 d’octubre i que té previst per atraure la participació de la ciutadania, l’alcaldia diu que seran actes de baix cost: la baixada de la senyera i l’ofrena de flors al rei en Jaume, i que es realitzaran el dissabte 8.

El regidor del BLOC agraeix la rectificació que s’ha produït per a què l’Ajuntament assumisca l’organització de la universitat popular, i lamenta que tota la publicitat i el full d’inscripció d’esta activitat tan demandada per els veïns i veïnes haja sigut realitzada sense tindre en compte als valenciàparlants. Una vegada més no hem sigut tinguts en compte.

Veïns pregunten a l’alcaldia sobre l’oportunitat d’anunciar els Plens municipals, a més de per megafonia, en els taulons públics municipals i per la web de l’Ajuntament, i l’alcaldia diu que ho tindrà en compte.

Es tanca la sessió a les 01:00 hores del dimarts 27 de setembre.


 dimarts, 27 de setembre de 2011

PLATAFORMA PELS DRETS SOCIALS

Iniciem la campanya del 20N amb la recollida de signatures

A tots els veïns i veïnes d'Almàssera, voteu a qui voteu, ara us demanem poder presentar-nos a les eleccions. 

A  l’arxiu adjunt trobaràs les instruccions per a la recollida de signatures. A l’enllaç de sota podràs descarregar el full per a recollir les signatures.


dilluns, 26 de setembre de 2011

Notícies de COMPROMÍS.NET


La portaveu adjunta de Compromís, Mònica Oltra i el diputat valencianista Fran Ferri han abandonat la reunió de la vicepresidenta del Consell, Paula Sánchez de León amb els representants de les forces polítiques de les Corts perquè la consellera “ens ha proposat grans pactes sense escoltar-nos i sense voler acceptar el nostre decàleg, que planteja...
 
La portaveu adjunta de Compromís, Mónica Oltra, ha denunciat que el govern del PP no trau des de l’any 2009 l’Ordre de subvencions per la qual es concedeixen les ajudes destinades a finançar programes i activitats de prevenció de la SIDA i foment d’associacions d’ajuda i atenció psicosocial als pacients seropositius. Per a Oltra “està...
 
Tant el cap de llista elegit pel Consell Nacional del BLOC com l’executiva, han oferit a l’altra candidat, Diego Gómez, a ocupar el tercer lloc de Compromís en la llista al Congrés dels Diputats. Des de l’organització han destacat que s’ha fet un procés democràtic “net i obert perquè s’ha donat la possibilitat a que...
 
La diputada de Compromís Mireia Mollà ha proposat hui “que es rectifiquen els límits fixats per a incrementar el preu de les taxes universitàries, ja que l’augment de les matrícules en un context de crisi econòmica posa en perill l’accés a la universitat dels alumnes”. Mollà ha realitzat esta proposta després que la Conferencia General...
 
Segons ha explicat la portaveu adjunta de Compromís, Mónica Oltra, “la gestió urbanística dels últims anys, l’elevat preu dels habitatges, els nombrosos desnonaments que estan produint-se, així com la impossibilitat de molta gent de tindre una vivenda digna està directament relacionat i té a vore amb una mateixa política equivocada”. En eixe sentit el grup...
 
La diputada de Compromís Mireia Mollà ha tornat a reivindicar hui “la necessitat de que la província d’Alacant dispose d’una oferta turística per a tot l’any, de manera que les aerolínies seguisquen situant l’aeroport de L’Altet com una destinació preferent i es genere activitat econòmica de manera estable”. Mireia Mollà ha lamentat que “a causa...
 
Un organigrama de gestió és la resposta organitzativa i funcional per a la direcció d’un grup empresarial i la seua activitat professional. Des d’aquest punt de vista, l’organigrama corporatiu respon sempre a una estratègia empresarial (a mitjà i llarg termini) i un pla d’operacions (anual). Per tant, la presentació de qualsevol tipus d’organigrama corporatiu de...

Plé Ordinari

Plé Ordinari de l'Ajuntament d'Almàssera. Dilluns, 26 de setembre a les 22:00 hores a la Sala d'Actes del Centre Cultural.

Ordre del Dia de la Sessió:

1º Aprovació Acta Sessió anterior.

2º Aprovació dies festius locals 2012.

3º Aprovació de Projecte de Reparcel·lació Refós i Expedients de Quotes de la U.E.-10 del P.G.O.U. d'Almàssera redactats en execució de la Sentència núm. 348/2010 recaiguda en el P.O. 455/2010.

4º Aprovació rectificació Modificació Crèdit núm. 8.

5º Aprovació Modificació de Crèdit núm. 7.

6º Aprovació Modificació de Crèdit núm. 11.

7º Aprovació sol·licitud a l'ICO d'operació de crèdit a llarg termini.

8º Modificació acord Plenari de 28 de juny sobre creació i denominació de la C.I. d'Hisenda, Patrimoni, Obres i Urbanisme.

9º Aprovació retribució dedicació exclusiva de l'Alcaldia.

10º Donar compte de l'actuació dels òrgans de govern local.

11º Donar compte Decrets d'Alcaldia, Comunicacions, Sentències i Disposicions Oficials.

12º Despatx Extraordinari.

13º Precs i preguntes. 

dissabte, 24 de setembre de 2011

Joan Baldoví, candidat de Compromís a les eleccions del 20 de novembre


Valencianisme.com

Amb 78 vots Joan Baldoví, alcalde de Sueca entre 2007 i 2011, ha estat elegit com candidat de la Coalició Compromís a les properes eleccions al Consell Nacional del BLOC Nacionalista Valencià. Diego Gómez ha rebut 47 vots i anirà de número 3 a la llista per València.
El número 2 de la llista per València l'ocuparà Cristina Domingo, d'Iniciativa del Poble Valencià. 

Enhorabona Baldo!

dijous, 22 de setembre de 2011

Exposició pictòrica 
EXPOSICIÓ PICTÒRICA LAURA FLORES
dissabte, 24 / setembre a les 19:00
 Casa de la Cultura d'Almàssera

I Fira Agroalimentària - Xufa d'Almàssera

El proper divendres 7 d'Octubre, a les 19 hores, es farà la inauguració de la I Fira Agroalimentària - Xufa d'Almàssera que tindrà lloc al Museu de l'Horta.

dimarts, 20 de setembre de 2011

Coalició Compromís davant les eleccions del 15N

Ací tens les últimes notícies publicades a:  coaliciocompromis.netLa coalició Compromís finalitzarà esta setmana el seu procés intern de debat programàtic, d’aliances i candidatures de cara a les eleccions generals del pròxim 20 de novembre, que es presenten com una oportunitat històrica d’obtindre representació institucional al parlament estatal. Un procés en el qual la coalició valencianista, d’esquerres i ecologista està tractant de sumar...

dijous, 15 de setembre de 2011

Et convidem al Concert


BLOC - COALICIÓ COMPROMÍS     organitza


Dissabte 17 de setembre a les 19 hores al passeig de Massamagrell:
El Tio Fredo (cantautor satíric) i
Freddy & Bee Bops (tribut a Bruno Lomas).

dilluns, 5 de setembre de 2011

La Festa Major de 2011 ha finalitzat...

Les Festes de 2011 han finalitzat i mentre revivim alguns dels seus moments més llustrosos us proposem iniciar una anàlisi del que ha sigut. Sens dubte hi hauran aspectes positius i d'altres de negatius; segur que opinions molt variades podem trobar-ne. El que pareix que tothom està convençut és que cal millores i cal replantejar-ne algunes qüestions com, per exemple, la seguretat ciutadana o la brutícia dels carrers i places.
Cal donar l'enhorabona als amics del Corpus, als confrares i als festers de Ben-vinguts. Tots els han fet una gran i meritòria tasca. Tal vegada ha arribat l'hora de sumar esforços i constituir la Junta de Festes. Què us pareix, parlem?

Envieu-nos més fotografies d'estes Festes Majors i us les publicarem en este blog